Regulamin dotyczący konkursu urodzinowego organizowanego na fanpage’u firmowym

Monitorowania Rozwoju Grupy Adama Mańkowskiego

z dnia 13.03.2017


Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Monitorowanie Rozwoju GAM jest Adam Mańkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Monitorowanie Rozwoju Grupa Adam Mańkowski, z siedzibą w Gdańsku,  REGON: 365565765, NIP: 5842689022 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
4. Konkurs nie jest sponsorowany ani wspierany przez serwis Facebook.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji sprawuje Organizator.

6. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
7. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Monitorowanie Rozwoju GAM. Jedna Nagroda trafia do jednego wyróżnionego Uczestnika.

8. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Monitorowanie Rozwoju GAM.

9. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Monitorowanie Rozwoju GAM.

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wpisanie pomysłu na wybrane szkolenie/kurs/warsztat.
2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook
3.  Pomysł na kurs/szkolenie/warsztat należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym lub w ramach wiadomości prywatnej na fanpage Monitorowanie Rozwoju Grupa Adam Mańkowski.
4. Organizator dokona oceny pomysłów i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Monitorowanie Rozwoju GAM pod adresem: www.facebook.com.
5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na fanpage`u www.facebook.com wiadomości prywatnej z danymi w jakiej formie chce ona odebrać wygraną Nagrodę. Jeśli Nagroda nie może zostać odebrana osobiście, Uczestnik ma obowiązek przesłać w ramach wiadomości prywatnej swój adres oraz preferowaną formę dostawy Nagrody.
6. Przyznane w konkursie Nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu, tj. 17.03.2017.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2017 r. i trwa do odwołania.


Regulamin dotyczący sprzedaży voucherów świątecznych

przez Monitorowanie Rozwoju Grupa Adam Mańkowski

Postanowienia ogólne

1. Konsumentem lub Kupującym w myśl niniejszego regulaminu jest osoba, która nabyła voucher świąteczny na usługi Monitorowania Rozwoju Grupy Adam Mańkowski.  Sprzedającym lub Organizatorem jest Monitorowanie Rozwoju Grupa Adam Mańkowski.

2. Szkolenie lub warsztaty a także spotkania mentoringowe i job-coachingowe odbywają się  tylko na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Pruszcza Gdańskiego. W przypadku osób, które zakupiły voucher na spotkania mentoringowe lub job-coachingowe a nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w ww. miastach, istnieje możliwość odbycia spotkań przez komunikatory internetowe (Skype).

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy) swoich lub osoby dla której voucher został zakupiony. Dane te nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

4. Ceny voucherów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

5.  Zakupiony voucher Kupujący otrzymuje na podany adres mailowy w formie pliku pdf. Do kwoty zamówienia (sumy cen wybranych produktów) mogą być doliczane koszty dostawy, gdy Kupujący wyraził chęć przesłania papierowej formy voucherów.

6. Kupujący po wybraniu stosownego vouchera lub voucherów zobowiązany jest do uiszczenia zsumowanej ceny sprzedaży wybranej usługi wpłatą na konto bankowe Sprzedającego tj. przelewem, na numer konta bankowego Sprzedającego – 07 1050 1764 1000 0092 3199 3941  – wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia.

7.  Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia (podania ww. danych), Sprzedający (do 2 dni roboczych) przesyła Kupującemu informację o jego przyjęciu, na adres poczty elektronicznej Kupującego. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sprzedającego.

8. Termin realizacji przez Sprzedającego prawidłowo złożonych zamówień wynosi do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.  Dostawa produktów drukowanych wykonywana jest przez Przewoźnika na adres korespondencyjny wskazany przez Kupującego i może wynieść do 3-4 dni roboczych.

9. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 8, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili powzięcia informacji na ten temat, zawiadomi Kupującego i wskaże inny najbliższy termin, w którym zamówienie może zostać zrealizowane. Kupujący może w takiej sytuacji odstąpić od umowy. Wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego kwotę, jeżeli jakakolwiek kwota została mu uprzednio przekazana.

9. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając dane podmiotu na rzecz którego faktura ma zostać wystawiona. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na wskazany adres poczty elektronicznej bądź zażądać jej wysłania pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

10. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT, a wystawiane przez niego faktury są z tego podatku zwolnione.

11. Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub decyzji Organizatora o zakończeniu sprzedaży voucher’ów. Vouchery dotyczą usług – odpowiednio warsztatu lub szkolenia albo spotkań mentoringowych lub job-coachingowych – na wymienionych w regulaminie warunkach do końca roku 2017. Po upływie 31.12.2017 niewykorzystane vouchery przepadają.

 

Warsztaty i szkolenia

1. Warsztaty i szkolenia są zajęciami edukacyjnymi o tematyce zgodnej z opisem zawartym na odpowiedniej podstronie www.mrgam.pl oraz w ramach bieżącej informacji na fanpage’u firmy.

2. Ilość miejsc dla uczestników danego warsztatu lub szkolenia jest ograniczona. Zapisy na dany warsztat lub szkolenie są dostępne, jeżeli limit miejsc dla uczestników danego warsztatu nie został wyczerpany.

3. Informacja o organizowanych warsztatach i szkoleniach, które obejmuje voucher na warsztaty i szkolenia, będzie się pojawiała od lutego 2017 roku.

4. Sprzedający zobowiązuje się do zorganizowania przynajmniej 4 różnych szkoleń lub warsztatów w 2017 roku. Osoba posiadająca voucher może wybrać dowolne jednodniowe szkolenie lub warsztat organizowany przez Monitorowanie Rozwoju Grupa Adam Mańkowski w 2017 roku.

5. Warunkiem uczestnictwa w danym warsztacie jest uprzednie zgłoszenie chęci rezerwacji miejsca oraz zapłata ceny za dany warsztat w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy, którzy nie mogą dokonać rezerwacji miejsca w danym warsztacie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc dla uczestników, mogą zostać wpisani na listę rezerwową danego warsztatu. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników danego warsztatu, jego miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej według kolejności zgłoszenia.

7. W przypadku niepoinformowania Sprzedającego o rezygnacji z udziału w warsztacie albo szkoleniu, lub w przypadku poinformowania go o tym fakcie w terminie krótszym niż tydzień przed dniem, w którym dany warsztat lub szkolenie ma się rozpocząć, uiszczona kwota za vocher nie zostanie zwrócona a dana osoba nie będzie miała możliwości wykorzystać voucher’u w innym terminie.

Prawa konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, tj. wysłał informację o przyjęciu zamówienia, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik niniejszego regulaminu.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam rzecz odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.